BRONCHOSTOP® PASTILE

a'20

Bronchostop pastile je tradicionalni biljni lek koji se koristi kod produktivnog kašlja povezanog sa prehladom.

Lek Bronchostop pastile je tradicionalni biljni lek koji se koristi kod produktivnog kašlja povezanog sa prehladom. 
Ovaj lek je tradicionalni biljni lek čija se primena zasniva isključivo na dugotrajnoj upotrebi.
 
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru. 
 

Uvek uzimajte ovaj tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
 
Doziranje:
Odrasli i deca starija od 12 godina:
uzeti 1-2 pastile na svaka 3-4 sata (do 4 do 6 puta dnevno)
Deca mlađa od 12 godina: 
Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina, zbog nedovoljnih podataka, kao i zbog rizika od nenamernog gutanja cele pastile.

Trajanje primene:
Ukoliko simptomi traju duže od 5 dana, potrebno je da se pacijent obrati svom lekaru.
Način upotrebe:  
Za oromukozalnu  upotrebu ( sisati da se pastila rastopi u ustima).
 
Ako ste uzeli  više leka Bronchostop pastile nego što treba 
 
Ukoliko ste uzeli veću dozu ovog leka, simptomi poznatih neželjenih dejstava mogu biti intenzivniji. U tom slučaju obavestite Vašeg lekara. Ukoliko bude neophodno, on će odlučiti o merama koje treba preduzeti.
 
Ako ste zaboravili da uzmete lek  Bronchostop pastile 
 
Nemojte uzeti duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.
Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. 
 

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bronchostop pastile. U slučajevima povišene telesne temperature, otežanog disanja ili gnojnog ispljuvka, treba konsultovati lekara.
 
Deca
Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina, zbog nedostatka podataka o primeni leka kod ove populacije, zbog toga je potrebno da se obratite lekaru vašeg deteta.
 
Drugi lekovi i lek Bronchostop pastile 
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. 
Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.
 
Trudnoća,  dojenje i plodnost 
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem  lekarom ili farmaceutom za savet pre nego što uzmete ovaj leka.
Zbog nedostatka podataka ne preporučuje primena u periodu trudnoće i dojenja.

Lek Bronchostop pastile sadrži  fruktozu i sorbitol.
U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.
Kod primene lekova sa timijanom opažene su reakcije preosetljivosti (uključujući jedan slučaj anafilaktičkog šoka i jedan slučaj Quincke-ovog edema) kao i gastrointestinalni poremećaji. Učestalost nije poznata.
 
Prijavljivanje neželjenih reakcija
 
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta-. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):
 
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK BRONCHOSTOP PASTILE
Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Ne smete koristiti lek Bronchostop pastile posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.
 
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Čuvati blistere u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.
 
Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.
 

1 pastila sadrži: 59.5 mg suvog ekstrakta herbe timijana (Thymus vulgaris L. ili Thymus zygis L.), (7 -13 : 1 ), 
rastvarač za ekstrakciju: voda; ( izraženo kao nativni ekstrakt ).

Pomoćne supstance su  akacija; fruktoza; sorbitol, tečni 70%; maltodekstrin; limunska kiselina; saharin-natrijum; aronija aroma; aroma šumski bobica; parafin, tečni; vosak, beli; voda, prečišćena.