USLOVI KORIŠĆENJA

Ovi uslovi određuju prava i obaveze društva Oktal Pharma d.o.o., Viline vode bb, Beograd, Srbija, PIB: 103264254 kao izdavača web-stranice www.oktal-pharma.rs (dalje u tekstu: OKTAL PHARMA) i korisnika web-stranice www.oktal-pharma.rs (dalje u tekstu KORISNIKA). KORISNIK je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način koristi ili je koristila, pristupa ili je pristupila web-stranici www.oktal-pharma.rs.

U slučaju pristupa i/ili korišćenja web-stranice www.oktal-pharma.rs i svih povezanih poddomena te označavanjem svojeg pristanka na Uslove korišćenja web-stranice www.oktal-pharma.rs, KORISNIK izričito potvrđuje da je sa istima upoznat i da pristaje na Uslove korišćenja bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korišćenje.

SADRŽAJ I SVRHA INFORMACIJA

Web-stranica www.oktal-pharma.rs je sačinjena tako da daje opšte informacije o OKTAL PHARMI, njenim proizvodima i uslugama, kao i velikom rasponu tema vezanih za zaštitu zdravlja i poboljšanje kvalitete života. Informacije sadržane na web-stranici www.oktal-pharma.rs nisu zamena za profesionalni medicinski savet i ne smeju se smatrati osnovom za donošenje odluka o lečenju. Svrha ovde iznesenih informacija nije davanje lekarskih saveta ili uputa o primeni proizvoda zastupničkog asortimana OKTAL PHARME ili povezanih društava, kao ni dijagnostikovanje ili lečenje zdravstvenog problema ili bolesti bez savetovanja sa kvalifikovanim medicinskim osobljem. Za savete i uputstva o proizvodima i uslugama koji se spominju na ovoj web-stranici, molimo obratite se direktno lekaru ili zdravstvenim radnicima.

OKTAL PHARMA poduzima odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj web-stranici bile tačne i precizne, ali ne daje nikakve garancije u pogledu njihove tačnosti ili potpunosti, niti je ista odgovorna za pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije ili usluge date putem web-stranice www.oktal-pharma.rs. Izdavač ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja proizlazi ili bi mogla proizaći kao posledica korišćenja ili zbog nemogućnosti korišćenja web-stranice www.oktal-pharma.rs, delomično ili u celosti.

KORISNIK je saglasan da web-stranici www.oktal-pharma.rs pristupa i istu koristi isključivo za ličnu upotrebu i na svoju vlastitu odgovornost, uz poštivanje autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva i svih ovde navedenih ograničenja.
 
Izdavač stranice OKTAL PHARMA ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlašćenom i/ili nepravilnom upotrbom i/ili zloupotrbom od strane KORISNIKA ili neovlašćenog korisnika, niti je odgovorna za sadržaj koji KORISNIK ili neovlašćeni korisnik može postaviti na web-stranici www.oktal-pharma.rs.

ZAŠTITA DECE

Korišćenje web-stranice www.oktal-pharma.rs dopušteno je punoletnim osobama, a deci samo uz nadzor roditelja i/ili staratelja.

AUTORSKA I OSTALA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Vizualni identitet i sadržaj web-stranice www.oktal-pharma.rs zaštićeni su autorskim pravima koja pripadaju Izdavaču stranice OKTAL PHARMI ili su ustupljena OKTAL PHARMI, a u vlasništvu su trećih lica. Posebno je izričito zabranjeno umnožavati, menjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati ili kopirati ovde navedeni sadržaj u bilo kakve komercijalne svrhe, ili na bilo koji drugi način iskorišćavati sadržaj ili vizualni identitet web-stranice www.oktal-pharma.rs, osim izuzetno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uslovima korišćenja ili je rezultat prethodnog odobrenja OKTAL PHARME.

IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

U bilo kojem trenutku Izdavač stranice OKTAL PHARMA može revidirati ili ukinuti Uslove korišćenja web-stanice www.oktal-pharma.rs. Ukoliko dođe do promene Uslove korišćenja, a KORISNIK nastavi koristiti web-stranicu www.oktal-pharma.rs, smatra se da prihvata Uslove korišćenja u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena Uslove korišćenja web-stanice www.oktal-pharma.rs važeća je prema trećima od trenutka objave na istoimenoj web-stranici.

Zadnja izmjena: novembar 2019.