ANTIKORUPCIJSKI I ETIČKI STANDARDI POSLOVANJA


Oktal Pharma d.o.o. i sva trgovačka društva unutar Oktal Pharma Grupe u bilo kojoj zemlji predana su poslovanju u skladu sa najvišim etičkim standardima i zakonskim zahtevima.

U skladu sa tim, a sa ciljem jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u poslovanju kao i stvaranja uslova za sprečavanje korupcije na svim nivoima, razvijeni su standardi poslovanja koje su dužni primenjivati svi zaposleni u trgovačkim društavima unutar Oktal Pharma Grupe, direktori, vlasnici poslovnih akcija, i sve treće strane koje posredno pomažu ili posluju u ime trgovačkih društava unutar Oktal Pharma Grupe.

Antikorupcijski i etički standardi poslovanja uključuju procene rizika, procedure, provere i redovne edukacije za sve zaposlene Oktal Pharma Grupe kao i za fizička i pravna lica od kojih se očekuje interakcija u ime Oktal Pharme.