Otvorenje poslovne jedinice Oktal Pharme u Dugopolju

U skladu sa stalnim nastojanjem poboljšanja sistema kvaliteta poslovanja i pružanja usluga poslovnim partnerima, Oktal Pharma je napravila još jedan iskorak otvaranjem nove poslovne jedinice u Dugopolju, čijoj je svečanosti otvaranja 22. novembra 2016. prisustvovao i gospodin Zlatko Ževrnja, župan Splitsko-dalmatinske županije

Izgradnjom modernog i evropskim zahtevima prilagođenog prostora, u čiju izgradnju je uloženo oko 22 miliona kuna, Oktal Pharma je svojim dobavljačima osigurala najviši nivo kvaliteta smeštaja proizvoda kao i bržu i kvalitetniju dostavu svim kupcima sa područija Dalmacije, a koja se do sada velikim delom sprovodila iz centralnog skladišta u Zagrebu. Otvaranjem novog skladišno-distributivnog centra, dostava naručene robe prema svim zdravstvenim i medicinskim ustanovama sa područija Dalmacije, a koje snadbeva Oktal Pharma, od sada će se sprovoditi direktno iz Dugopolja.

Zahvaljujući ovoj investiciji, dodatno je zaposleno još 12 radnika, čime je njihov broj porastao na 33, a u narednom razdoblju, paralelno sa razvojem poslovanja, planira se zapošljavanje njih još 10 do 15.
S obzirom na sve veće zahteve modernog poslovanja, Oktal Pharma veruje da će ovim iskorakom ojačati odnose sa svim zainteresovanim stranama svog poslovanja, a sve sa ciljem očuvanja kvaliteta, integriteta i efikasnosti u lancu životnog ciklusa lekova i medicinskih proizvoda, za koje je kao kompanija odgovorna.  

Poslovna jedinica Dugopolje –  osnovni podaci 

Na površini zemljišta od 3790 msmešten je poslovni objekat površine P+1 3209 m2, od kojeg skladišni prostor na prvom nivou (prizemlje) zauzima 1241 m2, a na drugom nivou (prvi sprat) dodatnih 1273 m2, dok se kancelarije prostiru na ukupno 245 m2, takođe raspoređenih na dva nivoa.


Funkcionalne jedinice skladišnog prostora: 

  • kondicionirani prostor za skladištenje lekova, medicinskih sredstava, hrane za posebne prehrambene potrebe i kozmetike
  • jedinica za skladištenje reklamiranih i vraćenih proizvoda kao i proizvoda povučenih iz prometa
  • jedinica za skladištenje: odbijenih proizvoda oštećenog pakovanja; proizvoda sa isteklim rokom trajanjai; proizvoda za koje su ustanovljene nesuklađenosti tokom skladištenja vezano uz zahteve kvaliteta; proizvoda za koje se sumnja da su kopije; proizvoda za koje je donešena odluka o otpisu (skladištenje u odvojenom prostoru, nakon čega sledi zbrinjavanje i uništavanje)
  • jedinica skladištenje specifičnih proizvoda (narkotici, citostatici, zapaljive stvari, otrovi)
  • jedinica za prijem proizvoda
  • jedinica za isporuku proizvoda
  • skladišni prostor na prvom spratu, podeljen na dve zone (650 m2 i 603 m2).

HVAC sistem

Instalacije za potrebe grejanja i hlađenja celokupnog prostora izvedene su prema VRF sistemu (variable refrigerant flow). Sa ciljem postizanja zadatog kvaliteta grejanja i hlađenja, odnosno održavanja zadatih temperaturnih vrednosti ugrađeno je pet zasebnih sistema za pet zona (tri skladišne zone, zona prijema i otpreme robe kao i zona kancelarijskih prostora). Pomoću KVGH sistema, u magacinskom prostoru se tokom cele godine održava temperatura u rasponu od 15-25°C, a u kancelarijama u rasponu 20-27°C.


Sigurnosne mere

Protivpožarna zaštita - Zaštita od požara izvedena je automatskim sistemom za dojavu požara. U tom smislu, u objektu su zaštićena sva područija definisana u članu 25. i 26.  Pravilnika o sistemima za dojavu požara. Područije nadzora obuhvata sve prostorije (javne, radne, tehnološke). Takođe, osigurano je i gašenje požara i to unutrašnjom i spoljašnjom hidrantskom mrežom kao i odgovarajućim brojem i kapacitetom protivpožarnih aparata.

Sigurnosna zaštita - Svi kritični prostori zaštićeni su sa detektorima kretanja (plafonski detektori – pokrivaju 360° i zidni detektori). Sistem je podijeljen u četiri odvojena dela, koji obuhvataju kancelarije, skladište, prijem i otpremu robe.

Kontrola pristupa - Sigurnosni sistem je osmišljen tako da se povećaju njegova efikasnost i pouzdanost kao i da se istovremeno umanji njegova osetljivost. Ulaz u magacinski prostor osigurava alarmna jedinica koja omogućava da svaka neovlašćena osoba ili osoba koja nema ovlašćene ulaza u magacinski prostor van radnog vremena nema pristup prostorijama skladišta. Tokom radnog vremena, ulaz ovlašćenim osobama omogućava se putem elektronskog čitača kontaktnih kartica, koji beleži svaki ulazak i izlazak iz skladišta. Zaposleni u Oktal Pharmi se mogu kretati kroz prostore skladišta i ostatka zgrade u skladu sa dodeljenim ovlašćenjima.

Video nadzor - Sistem se temelji na IP video nadzoru zatvorenog tipa (CCIP TV – Closed Circuit Internet Protocol), pri čemu se ostvaruje dodatna mrežna sigurnosti, uz nemogućnost neovlašćenog pristupa sistemu. Sistemom video nadzora pokriveni su svi spoljni ulazi u objekat, hodnici prema kancelarijama (u prizemlju i na spratu) kao i svi delovi magacinskog prostora od velikog značaja (ulazi u skladište, police sa robom, hodnici).